Partner of Notino
Sleva 70 %? FLASH je tady!
TIPY a RADy na cestyDárek pro každého

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.flagranti.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Ne-spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku ze strany kupujícího

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některém z našich výdejních míst. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Odešlete dopis (email na flagranti@flagranti.cz) s textem: Žádám odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo faktury (objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Datum a podpis. Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14-ti denní lhůtě.
 • Zboží, které budete odesílat v souvislosti s odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jeho převzetí zpět na naši adresu (Trinet Corp., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava - Mar. Hory) prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží uveďte do původního stavu a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, baterií, návodu, dárků zdarma, identifikačních prvků (nálepek, etiket, atd.), čímž předejdete možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Zboží doporučujeme pojistit. Neposílejte toto zboží na dobírku – nebude převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
 • Náklady na přepravu zboží zpět jsou v tomto případě na straně kupujícího.
 • U erotického zboží, které spadá do kategorie zvláštního (intimního) charakteru, je možná výměna nebo vrácení pouze v případě, že nedošlo k porušení či jinému znehodnocení ochranného obalu. Bude-li prodávajícím shledáno porušení obalu či známky použití, není možné na zboží z hygienických důvodů uplatnit možnost odstoupení od smlouvy, a to dle § 1837 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., odstavec g) tedy, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy „o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit“.
  S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: www.coi.cz

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Výměna zboží

V případě zakoupení zboží, které Vám nevyhovuje nebo jste zboží dostali jako nevhodný dárek, poskytujeme možnost výměny zboží. Je však potřeba splnit několik podmínek.

 • Požadavek na výměnu zašlete dopis (email) s textem: Žádám o výměnu zboží zakoupeného dne DD.MM.RRRR, číslo faktury (objednávky) za výrobek (uveďte celý název případně vložte odkaz na výrobek). Pokud si zboží přejete poslat na jinou adresu než předchozí, tak je třeba uvést tuto adresu, pokud je adresa shodná, uveďte, že adresa doručení je shodná s předchozím dodáním. Pokud jste si jako nové zboží vybrali dražší variantu, je nutno uvést, jakým způsobem provedete doplatek, zda převodem na náš účet nebo zaplatíte dobírkou. Datum a podpis.
 • Výměnu zboží lze provést do 14 dnů od zakoupení.
 • Jelikož se jedná o zboží zvláštního (intimního) charakteru, vztahuje se na něj pravidlo § 1837 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., odstavec g), tedy platí, že „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit“. Pokud tedy chcete zboží vyměnit či vrátit, musí být v původním neporušeném obalu, s neporušenou pečetí, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, baterií, dárků zdarma, etiket atd.) a s originálním dokladem (nebo kopii) o koupi. Pokud erotické zboží vyzkoušíte, porušíte ochrannou pečeť nebo jakkoliv použijete, pak je samozřejmě není možné vrátit ani ve 14denní lhůtě. Takto i vy můžete mít důvěru, že od nás obdržíte vždy 100% nové a nikým jiným nerozbalené produkty.
 • Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu a za zaslání nového zboží hradí kupující.

Záruka

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Na veškeré zboží poskytujeme 14-ti denní záruku na vrácení peněz bez udání důvodu. 14-ti denní záruka se nevztahuje na zboží použité, rozbalené, s porušenou pečetí nebo obalem, poškozené neodborným zacházením nebo neodbornou montáží. Zboží musí být schopné další distribuce.

Reklamační řád

1. Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu. Práva a povinnosti vyplývající se záruky poskytované na výrobky, se řídí zejména ustanoveními o Zvláštních ustanoveních o prodeji zboží v obchodě, §2158 až §21747 Občanského zákona.

2. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část musí být kompletní a může být v původním obalu, ale nemusí. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od –20°C až 45°C.

3. Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) do 30-ti kalendářních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží.

Reklamace musí obsahovat:

 • název reklamovaného zboží
 • konkrétní popis závady
 • reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část
 • kopii dokladu o koupi (faktura)
 • záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi – stačí kopie)
 • adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)
 • datum
 • způsob vyřízení reklamace

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti je reklamační oddělení oprávněno reklamaci zamítnout.

Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady.

Reklamaci zasílejte na:

Trinet Corp. s.r.o.

Gen. Hrušky 1233/26

709 00 Ostrava - Mar. Hory

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu flagranti@flagranti.cz, nebo na tel.č.: 774 082 678

Upozornění

flagranti.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu

Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

Zákazník, který si objednává realistickou pannu z naší nabídky (na objednávku) je povinen zaplatit 50% zálohu z uvedené ceny na webu. U speciálního zboží, vyráběného na zakázku, vyžadujeme dle našeho uvážení po objednání zaplacení zálohy. Tato záloha je v případě zrušení objednávky ze strany zákazníka nevratná.

Odpovědnost za vady

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, či lhůt uvedených na fakturách nebo dodacích listech. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

Pokud je zjištěno kupujícím při dodání zboží, poškození obalu či zboží při dopravě, doporučujeme takové zboží odmítnout převzít nebo vyhotovit spolu s přepravní firmou záznam o poškození.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve - bezprostředně při jeho převzetí, to znamená při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebiteli je ve vlastním zájmu doporučen obdobný postup s ohledem na fakt, že při převzetí věci svým podpisem přepravního listu mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost zásilky. S ohledem na podepsaný přepravní list bude následně případná reklamace vnějšího stavu zásilky vyřízena.

Záruční doba pro osoby, které používají výrobek za účelem podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě flagranti.cz prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Copyright - ochranné známky

Veškeré materiály publikované na webových stránkách flagranti.cz jsou chráněny autorským zákonem. Názvy produktů a označení výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků, nebo mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob.

Jakákoli část webových stránek flagranti.cz (zejména popisy, vyobrazení produktů a návody) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Dotazník

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Prodávající a provozovatel e-shopu:

Trinet Corp., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic
IČO: 27767183, DIČ: CZ27767183
číslo účtu: 4543030001/5500

Cena a nabídka na tomto eshopu jsou platné do 25.06.2021
Reklamační formulář
Jméno a příjmení
*
E-mail
*
Číslo objednávky
*
Opište prosím ověřovací kód
*
refresh captcha
*Povinné údaje
Potvrzením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Popis reklamace
*
*Povinné údaje