Nákupy s ONADNES si užijete i u nás 💛 Sleva -20 % na VŠE s kódem "ONA20"
Partner of Notino
CUTE hračka týdne s překvapením
Zlevňovač dopravy
Luxusní dárkové balení

Všeobecné obchodní podmínky

Rychlé odkazy pro kupující:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti TRINET Corp., s.r.o., se sídlem Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice, Česká republika, identifikační číslo: 27767183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41351 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.flagranti.cz.

1.2. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.flagranti.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).

1.4. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce, resp. poznámce uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

1.5. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku“ nebo Odeslat objednávku“ nebo na tlačítko s obdobným významem Kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP včetně podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednané Zboží do Nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném Zboží;
 • způsobu úhrady kupní ceny;
 • způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením,

  (dále společně jen jako „Objednávka“)

3.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil.

3.6. Kupující se zavazuje do příslušných textových polí v Objednávce vložit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.7. Objednávku Kupující odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku“ nebo Odeslat objednávku“ nebo na tlačítko s obdobným významem.

3.8. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku“ nebo Odeslat objednávku“ nebo na tlačítko s obdobným významem Kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP včetně podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

3.9. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce.

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zdůvodnění: Použitím, vyzkoušením (i vyjmutím produktu z obalu) u zboží erotického charakteru dochází k situaci, kdy již není možné jeho další použití (prodej) u jiného Kupujícího, protože tím dochází k porušení obecných zásad hygieny a ochrany zdraví.

4.2. Kupující dále nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 • nezpůsobil-li Kupující svým jednáním či opomenutím nemožnost vrácení věci v původním stavu.

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4.4. V souladu s čl. 4.1 a 4.2. obchodních podmínek je možné odstoupení od kupní smlouvy pouze v případě, že je Zboží nepoužité, nedošlo k jeho vyjmutí z ochranného obalu, nedošlo k porušení či jinému znehodnocení ochranného obalu a nebyla poškozena nebo odstraněna ochranná (hygienická) pečeť, pokud je součástí ochranného obalu. Vrácení a výměna zboží je možná pouze při dodržení výše uvedených pravidel pro vrácení nebo výměnu. Do výše uvedené skupiny výjimek patří i spodní prádlo, u kterého nejde vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích.

4.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy má Kupující k dispozici níže uvedené možnosti:

4.5.1. On-line formulář poskytovaný službou Retino, která je dostupná zde. Služba Retino usnadní komunikaci s reklamačním oddělením a urychlí proces vyřízení požadavku Kupujícího. Z nabídky služeb je nutné zvolit volbu „Odstoupení od kupní smlouvy“. Ve formuláři je nutné uvést:

 • číslo objednávky
 • e-mail, ze kterého jste zboží objednávali
 • vyberte ze seznamu objednaného zboží to, které bude zahrnuto ve vrácení
 • uveďte bankovní účet, na který Vám zašleme peníze
 • vyberte jednu z předvoleb pro důvod vrácení zboží, případně přidejte doplňující informace, které urychlí proces vrácení
 • vyberte způsob zpětného dodání vráceného zboží vč. kompletního příslušenství na naši provozovnu TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy, přes on-line formulář Retino ve lhůtě 14 dnů, hradí na své náklady Prodávající.

4.5.2. Využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který je dostupný zde a společně s vráceným zbožím ho zaslat na adresu provozovny TRINET Corp., s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí Kupující na své náklady.

4.5.3. Vrácení zboží je možné i osobním předáním na adrese provozovny TRINET Corp., s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory v provozní době 9:00 – 16:30 v pracovních dnech. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí Kupující na své náklady.

4.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud Kupující využije k odstoupení od kupní smlouvy způsob uvedený v čl. 4.5.1. nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávající.

4.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.12. Prodávající má právo až do momentu odeslání Zboží Kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení Kupujícímu, že jim objednané zboží nemůže dodat. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

5. Výměna zboží

5.1. Prodávající umožňuje výměnu Zboží, zakoupeného Kupujícím. Je však potřeba splnit několik podmínek.

 • Výměna Zboží je možná pouze na základě dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím (telefonicky, elektronicky).
 • Výměnu Zboží lze provést do 14 dnů od zakoupení.
 • Pro výměnu Zboží platí podmínky uvedené v čl. 4.1. a 4.4. obchodních podmínek.

5.2. V případě, že chce Kupující vyměnit zboží v termínu stanoveném v bodě 5.1. může využít on-line formulář poskytovaný službou Retino, která je dostupná zde. Služba Retino usnadní komunikaci s reklamačním oddělením a urychlí proces vyřízení požadavku Kupujícího. Z nabídky služeb je nutné zvolit volbu „Výměna zboží“. Ve formuláři je nutné uvést:

 • číslo objednávky
 • e-mail, ze kterého jste zboží objednávali
 • vyberte ze seznamu objednaného zboží to které bude zahrnuto ve vrácení
 • vyberte jednu z předvoleb pro důvod výměny zboží, případně přidejte doplňující informace, které urychlí proces výměny (např. za co chcete produkt vyměnit a jak máme řešit případný rozdíl v ceně).
 • vyberte způsob zpětného dodání vráceného zboží vč. kompletního příslušenství na naši provozovnu TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Náklady na výměnu zboží, přes on-line formulář Retino ve lhůtě 14 dnů, hradí na své náklady Kupující.

5.3. Využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který je dostupný zde a společně se zbožím určeným k výměně ho zaslat na adresu provozovny TRINET Corp., s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Náklady na výměnu zboží ve lhůtě 14 dnů hradí Kupující na své náklady.

5.4. Výměna zboží je možná i osobním předání na adrese provozovny TRINET Corp., s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory v provozní době 9:00 – 16:30 v pracovních dnech. Náklady na výměnu zboží ve lhůtě 14 dnů hradí Kupující na své náklady.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se Prodávající zavazuje zboží dodat do 10 (deseti) dnů od přijetí či potvrzení platby v případě online platby kartou či platby bezhotovostním převodem. V případě platby na dobírku se zavazujeme zboží dodat do 10 (deseti) dnů od přijetí závazné objednávky. V případě, že by nastala situace, že se zboží označené “skladem” vyprodá v krátkém časovém okamžiku a Prodávající nebude schopen dodat Kupujícím objednané zboží ve stanovené době, pak bude Prodávající Kupujícího kontaktovat, aby se dohodli na dalším postupu. Jedním z hlavních cílů je dodat zboží v co nejkratším čase.

6.2. Způsoby dodání zboží a náklady na jeho dodání jsou uvedené na webovém rozhraní obchodu zde: https://www.flagranti.cz/doprava_platba.php

6.3. Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7. Nepřevzetím nebo odmítnutím zásilky nezaniká povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a marným pokusem o dodání zboží na základě objednávky kupujícího. Paušální náhrada nákladů za nepřevzatou, odmítnutou či opakovaně odeslanou zásilku je stanovena na 100 Kč vč. DPH. V případě objednávky placené předem je prodávající oprávněn ponížit vrácenou platbu o tuto částku, a to i v případě, kdy kupující čerpal výhodu doručení zdarma na základě hodnoty objednávky nebo propagační akce prodávajícího. V případě zásilky placené dobírkou je kupující povinen zaplatit náhradu nákladů prodávajícímu na základě výzvy doručené po vrácení zásilky prodávajícímu.

6.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pokud se kupující rozhodne přesto zásilku převzít, požádá dopravce nebo poštovního doručovatele o sepsání protokolu o dodání poškozené zásilky. Kupující rovněž nemusí přebírat nekompletní zásilku.

6.9. V případě, že přepravce není schopen doručit zboží v termínu stanoveném Prodávajícím, není Kupující zbaven povinnosti Zboží převzít. Termín dodání předané zásilky nemůže Prodávající ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je Kupující povinen řešit přímo s dopravcem.

6.10. Práva Kupujícího v případě uplatnění práva z vad se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

7. Cena zboží a platební podmínky

7.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Generála Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9157952/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
 • odloženou platbou Twisto (platba musí být provedena do 30 dnů od nákupu na účet společnosti Twisto payments a.s.).

7.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.3. Prodávající může požadovat zálohu na kupní cenu u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč a v případě zboží vyráběného na zakázku. Pokud si Zákazník objedná realistickou pannu na objednávku (není skladem), je povinen zaplatit Prodávajícímu 50% zálohu z kupní ceny uvedené na webu. Tato záloha je v případě zrušení objednávky ze strany zákazníka nevratná.

7.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.9.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

7.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo tištěnou fakturu přiloží k dodanému zboží.

8. Práva z vadného plnění (Reklamace)

8.1. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně nároků z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

8.2. Práva Kupujícího ohledně případných vad zboží a postup při reklamaci jsou blíže upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný zde: https://www.flagranti.cz/reklamacni_rad.php

8.3. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami Prodávajícího ještě před objednáním zboží.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Copyright – ochranné známky

10.1. Veškeré materiály publikované na webových stránkách flagranti.cz jsou chráněny autorským zákonem. Názvy produktů a označení výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků, nebo mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob.

10.2. Jakákoli část webových stránek flagranti.cz (zejména popisy, vyobrazení produktů a návody) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Spokojenost kupujícího s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Tento dotazník je kupujícímu zaslán do 10 dní po uskutečnění objednávky, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě oprávněného zájmu kupujícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby od kupujícího a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu je pro tyto účely oprávněn prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a dále e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu nebude dále dotazník zasílán.

11.3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů nalezne v dokumentu Ochrana osobních údajů.

12. Prohlášení Prodávajícího

12.1. Prodávající prohlašuje, že záznamy údajů ve webovém rozhraní obchodu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

12.2 Vlivem technické chyby ve webovém rozhraní obchodu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Prodávající nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Kupujícího a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Kupující má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu příjme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

12.3. Kupující bere na vědomí, že fotografie u Zboží ve webovém rozhraní obchodu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Kupujícího, proto je Kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Prodávajícího.

13. Zasílání obchodních sdělení

13.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14. Doručování

14.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

15. Závěrečné ustanovení

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Volbou práva dle čl. 15.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

15.5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

15.6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

15.7. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

15.8. Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej erotických pomůcek (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán. Toto zákazník potvrzuje před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko „Souhlasím“, bez čehož není možné pokračovat v nákupu. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb může provést kontrolu dovršení věku 18. let kupujícího. Kupující toto prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy

15.9. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:
TRINET Corp., s.r.o., Generála Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Adresa elektronické pošty: flagranti@flagranti.cz
Telefon: +420 774 082 678.

Sídlo společnosti:
TRINET Corp., s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice
Adresa elektronické pošty: flagranti@flagranti.cz
Telefon: +420 774 082 678.

15.10. Tyto VOP jsou platné od 01. 07. 2022 a ruší platnost předchozích VOP.