Doprodej prádla pro ženy EWA BIEN 💛 Sleva -30 % na celou značku ZDE
Partner of Notino
CUTE hračka týdne s překvapením
Zlevňovač dopravy
Luxusní dárkové balení

Reklamační řád

Rychlé odkazy pro kupující:

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost TRINET Corp., s.r.o., IČO: 27767183, se sídlem Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice, Česká republika, identifikační číslo: 27767183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41351 (dále jako „Prodávající“) vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento Reklamační řád pro internetový obchod Flagranti na internetové adrese www.flagranti.cz („Webová stránka“).

1.2. Tento Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží pořízeného Kupujícím od Prodávajícího, kdy Kupující je Spotřebitel.

1.3. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) Prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP Prodávajícího ještě před objednáním zboží.

1.4. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

1.5. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně nároků z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

2. Odpovědnost za vady

2.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží v době převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

2.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Pokud se vada projeví v prvních šesti (6) měsících od převzetí zboží, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

3. Výjimky z odpovědnosti za vady

3.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje:

3.1.1. na Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

3.1.2. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

3.1.3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí kupujícím,

3.1.4. vyplývá-li to z povahy Zboží.

3.2. Práva z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud si Kupující vadu způsobil sám, zejména těmito způsoby:

3.2.1. běžným opotřebením zboží,

3.2.2. mechanickým poškozením zboží,

3.2.3. elektrickým přepětím,

3.2.4. používáním či skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají například teplotou, vlhkostí a chemickými vlivy prostředí, které je určeno výrobcem nebo prodávajícím,

3.2.5. neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,

3.2.6. nadměrným zatěžováním či používáním v rozporu s podmínkami uvedenými výrobcem nebo prodávajícím nebo všeobecnými zásadami,

3.2.7. úpravami zboží zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku těchto úprav,

3.2.8. přírodními živly nebo vyšší mocí.

4. Způsob řešení v případě, že Kupující obdržel zboží poškozené během přepravy

4.1. Při převzetí zásilky od přepravce doporučujeme Kupujícímu, aby zkontroloval neporušenost obalu. Převzetím zásilky Kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných vad. Pokud je obal zásilky poškozen, doporučujeme tuto skutečnost ihned sdělit přepravci, sepsat s ním protokol a zásilku nepřevzít. Zásilka bude vrácena přepravcem zpět Prodávajícímu a Kupujícímu bude v co možná nejkratším čase zaslána nová zásilka.

4.2. Pokud zásilka není viditelně poškozena, ale zboží je po rozbalení zásilky poškozené, je nutné kontaktovat Prodávajícího obratem po převzetí, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od převzetí zásilky pomocí služby Retino, která je dostupná zde. Služba Retino usnadní komunikaci s reklamačním oddělením a urychlí proces vyřízení požadavku Kupujícího. Z nabídky služeb je nutné zvolit volbu „Reklamace“. Ve formuláři je nutné uvést:

 • číslo objednávky
 • e-mail, ze kterého jste zboží objednávali
 • vyberte ze seznamu objednaného zboží to které bude zahrnuto v reklamaci
 • vyberte jednu z předvoleb pro důvod reklamace, případně popište zjištěnou chybu vlastními slovy
 • vyberte způsob zpětného dodání reklamovaného zboží vč. kompletního příslušenství na naši provozovnu TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Vrácení reklamovaného zboží přes on-line formulář služby Retino hradí na své náklady Prodávající.

4.3. V tomto případě prosíme Kupující, aby dodrželi termín zaslání reklamace do pěti (5) pracovních dnů. V opačném případě nemusí být reklamace dopravcem uznána a situace může dojit ke vzniku škody, jejichž uhrazení může Prodávající požadovat po Kupujícím. Doporučujeme, aby si Kupující uchoval zásilku kompletní včetně poškozeného zboží, obalu a výplně a provedl fotodokumentaci.

4.4. Po vyplnění a odeslání formuláře od nás Kupující obdrží na uvedený e-mail potvrzení o jeho přijetí ze služby Retino. V tomto případě budeme řešit nastalou situaci okamžitě, v případě potřeby je možné nás kontaktovat každý pracovní den na telefonním čísle +420 774 082 678 od 7:00 – 16:30 nebo na e-mailu reklamace@flagranti.cz.

5. Způsob řešení v případě, že Kupující obdržel nekompletní objednávku nebo špatně zaslané zboží

5.1. Pro vyřešení situace, kdy Kupující obdržel objednávku, kde chybělo zboží nebo došlo k záměně zboží (typ, barva, velikost) nebo obdržel zboží, které si neobjednal, doporučujeme, aby Kupující využil službu Retino, která je dostupná zde. Služba Retino usnadní komunikaci s reklamačním oddělením a urychlí proces vyřízení požadavku Kupujícího. Z nabídky služeb je nutné zvolit volbu „Nekompletní objednávka / Záměna produktu“. Ve formuláři je potřeba uvést:

 • číslo objednávky
 • e-mail, ze kterého jste zboží objednávali
 • vyberte ze seznamu objednaného zboží to které bude zahrnuto v reklamaci
 • vyberte jednu z předvoleb pro důvod reklamace, případně popište zjištěnou chybu vlastními slovy
 • vyberte způsob zpětného dodání reklamovaného zboží vč. kompletního příslušenství na naši provozovnu TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Vrácení reklamovaného zboží přes on-line formulář služby Retino hradí na své náklady Prodávající.

Za každé případné pochybení se předem omlouváme. Snažíme se dělat maximum, aby k pochybení nedocházelo, ale jsme bohužel jen lidé, kteří nejsou neomylní. O to rychleji se budeme snažit vzniklý problém vyřešit co nejdříve k plné spokojenosti Kupujícího.

5.2. Po vyplnění a odeslání formuláře od nás Kupující obdrží na uvedený e-mail potvrzení o jeho přijetí ze služby Retino. V tomto případě budeme řešit nastalou situaci okamžitě, v případě potřeby je možné nás kontaktovat každý pracovní den na telefonním čísle +420 774 082 678 od 7:00 – 16:30 nebo na e-mailu reklamace@flagranti.cz.

6. Způsob uplatnění práva z vadného plnění (Reklamace)

6.1. Pro uplatnění práv z vad zboží může Kupující využít službu Retino, která je dostupná zde.

Služba Retino usnadní komunikaci s reklamačním oddělením a urychlí proces vyřízení požadavku Kupujícího. Z nabídky služeb je nutné zvolit volbu „Reklamace“. Ve formuláři je nutné uvést:

 • číslo objednávky
 • e-mail, ze kterého jste zboží objednávali
 • vyberte ze seznamu objednaného zboží poškozené zboží, které zahrnete do reklamace;
 • vyberte jednu z předvoleb pro důvod reklamace, případně popište zjištěnou vadu vlastními slovy
 • vyberte jednu z předvoleb pro způsob vyřízení reklamace
 • vyberte způsob zpětného dodání reklamovaného zboží vč. kompletního příslušenství na naši provozovnu TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Vrácení reklamovaného zboží přes on-line formulář služby Retino hradí na své náklady Prodávající.

6.2. Po vyplnění a odeslání formuláře na uplatnění práva z vad zboží od nás Kupující obdrží na uvedený e-mail potvrzení o jeho přijetí ze služby Retino.

6.3. Kupující může reklamaci uplatnit osobně na naší provozovně TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory v provozní době 9:00 – 16:30 v pracovních dnech. Předání reklamovaného produktu bude následně potvrzeno zasláním reklamačního protokolu ze služby Retino.

6.4. Kupující může vadné (reklamované) zboží vč. kompletního příslušenství zaslat na své náklady, a nevyužít dopravy zdarma při využití služby Retino, na adresu naší provozovny TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Do balíku přiloží Reklamační formulář, který najde zde, a který musí obsahovat:

 • oznámení vady (popis závady)
 • požadovaný způsob vyřízení reklamace
 • kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, e-mail a telefonní číslo)
 • ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, případně je nutné uvést alespoň číslo objednávky. Nepředložení dokumentu prokazujícího koupi zboží nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek, slouží pouze k urychlení reklamačního procesu.

Převzetí (doručení) reklamovaného produktu bude následně potvrzeno zasláním reklamačního protokolu ze služby Retino.

6.5. Vadné (reklamované) zboží je nutné dodat (předat) prodávajícímu za účelem posouzení i odstranění vady vždy, není-li stanoven nebo dohodnut postup jiný, ve vhodném obalu a bezpečně zabalené. V případě, že kupující již nedisponuje originálním obalem, zboží vhodně zabalí tak, aby nemohlo dojit k jeho poškození přepravou. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Zásilku zašle kupující doporučeně, nikoliv na dobírku.

6.6. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud je zboží znečištěné nebo nesplňuje základní hygienické předpoklady.

6.7. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.

7. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

7.1. Na veškeré prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

7.2. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

7.3. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

7.4. V souladu s občanským zákoníkem se Prodávající zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytná potřebná součinnost Kupujícího.

7.5. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (např. konzultací s výrobcem nebo dodavatelem). Tuto lhůtu je možné prodloužit na základě domluvy prodávajícího s kupujícím.

7.6. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

8. Způsob vyřízení reklamace

8.1. V případě, že Zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. 2.1., má Kupující právo:

8.1.1. na bezplatnou opravu;

8.1.2. na dodání nové věci nebo výměnu její součásti, pokud se vada týká pouze jeho součásti. Toto právo lze využít jen tehdy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřeným řešením reklamace (např. jedná-li se o neodstranitelnou vadu). Toto právo má Kupující rovněž v případě, vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (nejméně třetí (3) reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá (4) pro odlišné závady), nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři (3) vady současně), pro které nelze věc řádně užívat;

8.1.3. na odstoupení od Kupní smlouvy. Toto právo lze využít jen tehdy, není-li možné věc opravit, ani dodat novou či případně provést výměnu její součásti. Dále je možné toto právo využít i v případě, že má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat;

8.1.4. na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Toto právo lze využít, neuplatní-li Kupující některé z práv z vadného plnění uvedených v článcích 2.1.1. a 2.1.2., ačkoliv mu na něj vznikne nárok, jakož i v případě, kdy Prodávající nemůže plnit či neplní své povinnosti vyplývající z práv z vadného plnění.

8.2. Kupující má povinnost sdělit Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, a to při oznámení vady (vyplněním a odesláním reklamačního formuláře pomocí služby Retino zde nebo zasláním vyplněného Reklamačního formuláře v případě, že nevyužije službu Retino) nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí v případě, že Kupující bude žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

9. Ukončení reklamace

9.1. Po vyřízení reklamace bude Kupující vyrozuměn o ukončení reklamace, a to prostřednictvím služby Retino, která je dostupná zde, pomocí SMS nebo e-mailem.

9.2. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

9.3. Pokud bylo reklamované zboží zasláno Prodávajícímu k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího a spolu s potvrzením o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.4. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Kupující oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašle Prodávající Kupujícímu bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který Kupující určil v reklamačním formuláři, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy bylo Kupujícímu zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace.

9.5. V případě osobního převzetí zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě, kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

9.6. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. Zejména se jedná o poštovné, které bylo kupujícím uhrazeno při odeslání vadného (reklamovaného) zboží. Musí však být splněny následující podmínky.

 • reklamace bude oprávněná,
 • náklady spojené se zasláním zboží budou v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží
 • kupující doloží výši nákladů (např. zasláním kopie účtenky za poštovné).

10. Závěrečné ustanovení

10.1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující, nebo po dohodě s Prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

10.2. Nedojde-li k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, může se Kupující obrátit, pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise, případně na příslušný soud.

10.3. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: TRINET Corp., s.r.o., Generála Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, e-mail reklamace@flagranti.cz, nebo telefon +420 774 082 678 od 7:00 – 16:30 každý pracovní den.

10.5. Tento Reklamační řád je platný od 01.07.2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.