>> SLEVA 15 % na všechno s kódem LETO2022! Prázdniny jsou tady! <<
Partner of Notino
Získej letní tašku jako dárek
Zlevňovač dopravy
Dárek pro každého

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost TRINET Corp., s.r.o., IČO: 27767183, se sídlem Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice, Česká republika, identifikační číslo: 27767183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41351 (dále jako „Prodávající“) vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento Reklamační řád pro internetový obchod Flagranti na internetové adrese www.flagranti.cz („Webová stránka“).

2. Tento Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží pořízeného Kupujícím od Prodávajícího.

3. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami Prodávajícího ještě před objednáním zboží.

4. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

5. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně nároků z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

2. Odpovědnost za vady

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží v době převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. V případě, že Zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. 2.1., má Kupující právo:

2.2.1. na bezplatnou opravu;

2.2.2. na dodání nové věci nebo výměnu její součásti, pokud se vada týká pouze jeho součásti. Toto právo lze využít jen tehdy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřeným řešením reklamace (např. jedná-li se o neodstranitelnou vadu). Toto právo má Kupující rovněž v případě, vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (nejméně třetí (3) reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá (4) pro odlišné závady), nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři (3) vady současně), pro které nelze věc řádně užívat;

2.2.3. na odstoupení od Kupní smlouvy. Toto právo lze využít jen tehdy, není-li možné věc opravit, ani dodat novou či případně provést výměnu její součásti. Dále je možné toto právo využít i v případě, že má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat;

2.2.4. na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Toto právo lze využít, neuplatní-li Kupující některé z práv z vadného plnění uvedených v článcích 2.1.1. a 2.1.2., ačkoliv mu na něj vznikne nárok, jakož i v případě, kdy Prodávající nemůže plnit či neplní své povinnosti vyplývající z práv z vadného plnění

3. Výjimky z odpovědnosti za vady

3.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje:

3.1.1. na Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

3.1.2. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

3.1.3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí kupujícím,

3.1.4. vyplývá-li to z povahy Zboží.

3.2. Práva z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud si Kupující vadu způsobil sám, zejména těmito způsoby:

3.2.1. běžným opotřebením zboží,

3.2.2. mechanickým poškozením zboží,

3.2.3. elektrickým přepětím,

3.2.4. používáním či skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají například teplotou, vlhkostí a chemickými vlivy prostředí, které je určeno výrobcem nebo prodávajícím,

3.2.5. neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,

3.2.6. nadměrným zatěžováním či používáním v rozporu s podmínkami uvedenými výrobcem nebo prodávajícím nebo všeobecnými zásadami,

3.2.7. úpravami zboží zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku těchto úprav,

3.2.8. přírodními živly nebo vyšší mocí.

4. Způsob uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

4.1. Místem pro uplatnění práva z vadného plnění je provozovna prodávajícího:

  • TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

4.2. Kupující může reklamaci uplatnit osobně na výše uvedené provozovně prodávajícího nebo na stejnou adresu zašle zboží ve vhodném obalu a bezpečně zabalené. V případě, že kupující již nedisponuje originálním obalem, zboží vhodně zabalí tak, aby nemohlo dojit k jeho poškození přepravou. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Zásilku zašle kupující doporučeně, nikoliv na dobírku.

4.3. Reklamace musí obsahovat:

  • oznámení vady (popis závady)
  • požadovaný způsob vyřízení reklamace
  • vadné (reklamované) zboží včetně kompletního příslušenství
  • kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, e-mail a telefonní číslo)
  • ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, případně je nutné uvést alespoň číslo objednávky. Nepředložení dokumentu prokazujícího koupi zboží nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek, slouží pouze k urychlení reklamačního procesu.

4.4. Vadné (reklamované) zboží je nutné dodat (předat) prodávajícímu za účelem posouzení i odstranění vady vždy, není-li stanoven nebo dohodnut postup jiný.

4.5. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud je zboží znečištěné nebo nesplňuje základní hygienické předpoklady.

4.6. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.

5. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

5.1. Na veškeré prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

5.2. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní (reklamuje) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

5.3. Pokud se vada projeví v prvních šesti (6) měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

5.4. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

5.5. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Tuto lhůtu je možné prodloužit na základě domluvy prodávajícího s kupujícím. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace.

5.6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, není-li možné sledovat stav vyřízení reklamace on-line

5.7. Po vyřízení reklamace informuje o této skutečnosti prodávající kupujícího telefonicky, SMS nebo elektronickou poštou. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci poštou nebo přepravní službou, bude po jejím vyřízení odesláno zpět na uvedenou zpáteční adresu.

5.8. V případě osobního převzetí zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě, kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

5.9. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5.10. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. Zejména se jedná o poštovné, které bylo kupujícím uhrazeno při odeslání vadného (reklamovaného) zboží. Musí však být splněny následující podmínky.

  • reklamace bude oprávněná,
  • náklady spojené se zasláním zboží budou v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží
  • kupující doloží výši nákladů (např. zasláním kopie účtenky za poštovné).

5.11. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

6. Závěrečné ustanovení

6.1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

6.2. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obrátit, pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise, případně na příslušný soud.

6.3. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

27. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: TRINET Corp., s.r.o., Generála Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, e-mail flagranti@flagranti.cz, nebo telefon +420 774 082 678.

V Ostravě dne 18. srpna 2021

Reklamační formulář
Jméno a příjmení
*
E-mail
*
Číslo objednávky
*Povinné údaje
Potvrzením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Popis reklamace
*
*Povinné údaje